Steekkaart tekstversie

Bij bezorgdheden rond een leerling wordt het CLB betrokken door de school. Het CLB loopt een handelingsgericht diagnostisch traject. Hierbij zijn de school, de leerling, de ouders en het CLB betrokken. Indien nodig schrijft het CLB een verslag. Er zijn 3 soorten verslagen: gemeenschappelijk curriculum verslag, een individueel aangepast curriculum verslag en een OV4 verslag. 

Het CLB duidt hierin een 'type' aan waaronder de noden vallen.
Voor de brede types zijn dit:

  • Type Basisaanbod = type Ba (Leermoeilijkheden)
  • Type 3 = GEMS (Gedrags - en emotionele moeilijkheden en stoornissen)
  • Type 9 = autisme

Voor de kleine types zijn dit:

  • Type 2 = algemene ontwikkelingsachterstand
  • Type 4 = motorische beperking
  • Type 6 = visuele beperking
  • Type 7 AUD = auditieve beperking
  • Type 7 (S)TOS = (spraak - en) taalstoornissen

De leersteun wordt opgestart bij recht en nood voor ondersteuning.
De aanmelding gebeurt met de betrokken leerkrachten en met een concrete hulpvraag op fase 2 of 3.
Hulpvragen kunnen geclusterd worden.
We plannen steeds een toelichting van het decreet en onze werking in met de school.
De school heeft de keuze tussen focus, gerichte observatie en/of intervisie.
Transparante communicatie met alle betrokken partners staat centraal: school, CLB, PBD, ouders, externe partners.
De leersteun heeft een duurzaam karakter. We werken handelingsplanmatig
De leersteun is gericht op de klasvloer en is flexibel in duur en intensiteit op basis van de noden.
De leersteun is doelgericht op team-, leerkracht- en leerlingniveau.