Uw privacy

De Vlaamse Gemeenschapscommissie hecht veel waarde aan uw privacygegevens

De VGC vindt het belangrijk om u als gebruiker van haar aangeboden diensten of als bezoeker van haar websites voldoende op de hoogte te houden. Op een transparante en heldere manier communiceren wij over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. We respecteren uw privacy en beheren uw persoonsgegevens op een verantwoorde en veilige manier. In deze privacyverklaring zetten we de verschillende privacyaspecten op een rij.

Welke gegevens verwerken we?

Via deze website verwerken wij:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mailadres, IP-adres van het toestel waarmee u de website bezoekt.
 • Gegevens over uw aanvragen of inschrijvingen als u het contactformulier of een inschrijvingsformulier gebruikt.
 • Gegevens over de pagina’s op de website die u bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Wij gebruiken de verzamelde gegevens om:

 • Uw (aan)vragen te behandelen, met uw toestemming.
 • Uw inschrijving in goede banen te leiden, u op de hoogte te houden van veranderingen en u om feedback te vragen.
 • U publicaties toe te zenden, als u daarvoor kiest.
 • Onze infrastructuur en uw gegevens te beschermen: de identificatiegegevens van de apparaten die verbinding maken met onze website en de activiteiten van de gebruikers van onze website worden bewaard om illegale activiteiten die de website en uw gegevens in gevaar zouden kunnen brengen te voorkomen en te onderzoeken, bijvoorbeeld hacking. 
 • Onze diensten te verbeteren, bezoekstatistieken worden anoniem bijgehouden. Wij gebruiken deze statistieken om onze website te kunnen verbeteren op basis van de bezoekfrequentie van de webpagina.

Geven we uw gegevens door?

De VGC geeft uw gegevens, wanneer nodig, door aan de organisatoren van de activiteiten. De organisator behandelt uw gegevens vertrouwelijk en geeft ze nooit door aan derden.

Voor het versturen van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp met basis in de VSA. Dat betekent dat Mailchimp als verwerker mee in deze dienstverlening ingeschakeld is. Door in te schrijven op onze nieuwsbrieven gaat u akkoord met de voorwaarden van Mailchimp.

In sommige gevallen verplicht de wet ons om deze informatie door te geven aan gerechtelijke autoriteiten.

We sturen de gegevens die via deze website worden verzameld, anders nooit door in een vorm waardoor u geïdentificeerd zou kunnen worden. De statistische gegevens over het gebruik van deze website zijn anoniem. Daardoor kunnen ze niet aan een persoon verbonden worden.

Uw gegevens worden niet buiten de Europese Unie bewaard.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De gegevens voor het versturen van publicaties en nieuwsbrieven worden bewaard tot u zich uitschrijft.
De gegevens verzameld via het contactformulier of de inschrijvingsformulieren worden bewaard tot uw (aan)vraag of inschrijving volledig afgehandeld is.
De bezoekgegevens van de website worden 1 jaar bewaard.

Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de geldende regelgeving en onder de geldende voorwaarden heeft u de volgende rechten:

 • Uw recht op informatie: u kunt altijd meer informatie vragen over de manier waarop de VGC met uw persoonsgegevens omgaat.
 • Uw recht op inzage: u kunt altijd uw persoonsgegevens opvragen ter inzage.
 • Uw recht op aanpassing: u  kunt uw persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen.
 • Uw recht op overdraagbaarheid: u kunt uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm krijgen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: u kunt een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in de toekomst vragen.
 • Het recht op bezwaar: u kunt een bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor onder meer direct marketing doeleinden.
 • U hebt het recht om de gegeven toestemming in te trekken, dit zal leiden tot de verwijdering van uw gegevens.
 • U hebt het recht om niet ongewenst onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluiten.

Contacteer ons

Wilt u een of meerdere van deze rechten uitoefenen? Hebt u vragen? Dan kunt u ons contacteren via info@vgc.be.   

Voor meer informatie over de bescherming van de persoonsgegevens kunt u zich richten tot de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO). De DPO staat in voor de behartiging van de privacybelangen. Contacteer hem via mail naar privacy@vgc.be of per post:

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Functionaris voor gegevensbescherming
Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel

U kunt zich ook richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit om een klacht in te dienen.
Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; Telefoon: 02 274 48 00; e-mail: contact@apd-gba.be

Specifiek voor leersteun

Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal het leersteuncentrum al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Wie onjuistheden vaststelt, kan contact opnemen met de beheerder van de website infolsc@kasterlinden-vgc.be  

Leersteuncentrum Kasterlinden spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Het Leersteuncentrum kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.  

Leersteuncentrum Kasterlinden kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen of beschadigingen van apparatuur, programma's of andere gegevens op jouw computersysteem.  

Leersteuncentrum Kasterlinden kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten naar aanleiding van de activiteiten van derden of voor eventuele inbreuken op rechten van derden.  

De website van Leersteuncentrum Kasterlinden bevat ook links naar websites die beheerd worden door derden. Die links worden uitsluitend ter informatie aan de gebruiker voorgeschoteld. Leersteuncentrum Kasterlinden controleert deze websites en de informatie die erop staat, niet. Leersteuncentrum Kasterlinden kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.  

Leersteuncentrum Kasterlinden is niet aansprakelijk voor het beeldmateriaal dat wordt opgeladen op de website. Als er foto’s van personen worden opgeladen, dan kan dat enkel met toestemming van de auteur en de betrokkene.  

Leersteuncentrum Kasterlinden heeft het recht om de inhoud van de website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verbeteren, verwijderen en/of veranderen.  

Kopierecht  

De betrokken leerling en de ouders hebben een recht op inzage in en toelichting bij de gegevens die betrekking hebben op de leerling. Als na de toelichting blijkt dat de betrokken leerling of de ouders een kopie willen van de leerlingengegevens waarover het leersteuncentrum beschikt, hebben ze kopierecht. Iedere kopie wordt persoonlijk en vertrouwelijk behandeld en wordt alleen gebruikt voor de onderwijsloopbaan van de leerling. Met toepassing van regelgeving 25 mei 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, in de gevallen waarin volledige inzage afbreuk zou doen aan de rechten van derden, inzage in de gegevens verleend in de vorm van een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage. 

Het leersteuncentrum bewaart de gegevens van leerlingen tot vijf schooljaren na het einde van het schooljaar waarin het laatst leersteun werd geboden. Na afloop van deze bewaartermijn moeten de gegevens vernietigd worden. 

Cookies

Raadpleeg ons cookiebeleid.