Onze partners

Leersteuncentrum Kasterlinden werkt handelingsgericht samen met school en partners. We staan voor een transparante communicatie tussen leerondersteuners, ouders, Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en andere partners. De school neemt hierin eigenaarschap op.

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vervullen de school, CLB, Pedagogische Begeleidingsdienst (PBD) en eventueel andere partners elk hun eigen rol in het organiseren van een sterk beleid van zorg en leerlingbegeleiding op school. 

Leersteun wordt ingezet op fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm

Nieuw in het leersteundecreet is het kenniscentrum 'Leerpunt' dat de opdracht heeft om, in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten, in te zetten op een versterking van de brede basiszorg en verhoogde zorg in scholen. Hiertoe wordt een project opgezet dat loopt t.e.m. schooljaar 2025-2026.
(Leerpunt: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/kenniscentrum-leerpunt)

Ouders

De ervaringsdeskundigheid van ouders is essentieel in een leersteuntraject. Vanuit gelijkwaardigheid en verbinding werken we samen aan inclusief onderwijs

In elk traject stemmen we met de school af hoe de communicatie met de ouders zo transparant en efficiënt mogelijk kan gebeuren. 
De school heeft hierin eigenaarschap. 

De betrokken leerling en de ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de gegevens die betrekking hebben op de leerling. Als na de toelichting blijkt dat de betrokken leerling of de ouders een kopie willen van de leerlingengegevens waarover het leersteuncentrum beschikt, hebben ouders kopierecht. Iedere kopie wordt persoonlijk en vertrouwelijk behandeld en wordt alleen gebruikt voor de onderwijsloopbaan van de leerling. 
Meer info hierover is te vinden in onze privacyverklaring.