Onze dagelijkse werking

Informatiepunt: Wat is leersteun?

Leersteuncentrum Kasterlinden biedt ondersteuning in scholen voor gewoon basis- en secundair onderwijs waar leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften les volgen. We bieden leersteun op basis van de onderwijsbehoeften en ondersteuningsnoden van de leerling en de leerkracht(en). Leersteun kan leerkracht-, schoolteam- en leerlinggericht ingezet worden.

We versterken de competenties van leerkrachten en schoolteams in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en het creëren van een inclusieve klaspraktijk en schoolcultuur. We zetten in op maximale ontplooiing, leerwinst, welbevinden, zelfredzaamheid en volwaardige participatie van leerlingen. 

Het leersteundecreet (2023) geeft richting aan onze organisatie als vertaling van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Voor wie is leersteun?

Leersteun is voor leerlingen en leerkrachten(teams) met een duidelijke ondersteuningsvraag én waarvoor een verslag gemeenschappelijk curriculum (GC-verslag), verslag individueel aangepast curriculum (IAC-verslag) of verslag opleidingsvorm 4 (OV4-verslag) beschikbaar is. 

Het Centrum Voor Leerlingbegeleiding (CLB) doorloopt samen met school, leerling en ouders een handelingsgericht diagnostisch traject om al dan niet tot één van deze verslagen te komen. Het CLB duidt hierin een 'type' aan waaronder de noden vallen.

Voor de brede types zijn dit:

 • Type Basisaanbod = type BA (leermoeilijkheden)
 • Type 3 = GEMS (gedrags - en emotionele moeilijkheden en stoornissen)
 • Type 9 = ASS (autismespectrumstoornis)

Voor de kleine types zijn dit:

 • Type 2 = algemene ontwikkelingsachterstand
 • Type 4 = motorische beperking
 • Type 6 = visuele beperking
 • Type 7 AUD = auditieve beperking
 • Type 7 (S)TOS = (spraak - en) taalontwikkelingsstoornissen

Leersteuncentrum Kasterlinden biedt leersteun in scholen die bij ons aangesloten zijn. 

Lees de tekstversie

Hoe geven wij leersteun vorm?

Vanuit een concrete hulpvraag zetten we in op (een combinatie van) 3 ondersteuningsvormen:

 • Gerichte observatie: diepgaander inzicht in functie van een concrete hulpvraag.
   
 • Intervisie: samen komen tot nieuwe ideeën, tips, mogelijke stappen om uit te proberen.
   
 • Focus: gerichte ondersteuning (op de klasvloer) vanuit een concrete hulpvraag op een bepaalde termijn.

We kiezen voor concrete tijdsgebonden doelen met een duurzame insteek en zoveel mogelijk binnen het eigenaarschap van de leerkrachten.

We werken flexibel op vlak van duur en intensiteit naargelang de nood en beschikbaarheid.

Transparante communicatie met alle betrokken partners staat centraal.

Lees de tekstversie

Heb je hierover nog vragen?