Inclusie

Volwaardige participatie is de essentie van inclusie.  

In het onderwijs betekent dit dat alle leerlingen recht hebben op gelijke onderwijskansen en gelijke participatie op school. De mindshift van exclusie naar inclusie (volwaardige participatie voor iedereen) is een proces.

De leerondersteuners van Leersteuncentrum Kasterlinden gaan samen met de school op zoek naar hoe zij leerlingen volwaardig kunnen laten deelnemen aan het regulier onderwijs.  

Hierbij benaderen we inclusie als veranderingsproces. Iedere school loopt dit proces vanuit zijn eigenheid. We faciliteren een duurzaam samenverhaal met alle betrokken partijen waarvan inclusie het einddoel is. Dit is in alle facetten van onze ondersteuning voelbaar.  

In dit krachtig concept zijn geen grijze zones. De weg er naartoe is wel grijs. Elk zaadje telt en draagt bij tot de groei van onze inclusieboom. 

Een leerondersteuner geeft als inclusiebezieler aandacht aan de onderwijsnoden van de leerling en de leervragen van de leerkracht en de omgeving. Ze geven aandacht aan wat er werkt (geen enkel probleem doet zich 24u/dag voor) en toont tegelijk de nodige zorg en begrip voor wat er moeilijk gaat. 

Als LSC Kasterlinden geloven wij in inclusie. Onze werking is erop gericht om samen met al onze scholen dit inclusieverhaal waar te maken. Elke leerling heeft een volwaardige plaats in het regulier/gewoon onderwijs.  

 

Handelingsgericht werken

Het doel van handelingsgericht werken is de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingbegeleiding te verbeteren, over de fases van het zorgcontinuüm heen.

De 7 uitgangspunten zijn heel vanzelfsprekend, toch is het belangrijk om hier bewust en actief mee om te gaan. 
Handelingsgericht werken zet neuzen in dezelfde richting, we werken op deze manier aan goed onderwijs. 
 

  1. HGW is doelgericht.
  2. HGW gaat om wisselwerking en afstemming.
  3. De onderwijsbehoeften staan centraal.
  4. Leerkrachten maken het verschil, ouders doen er evenzeer toe.
  5. Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn van groot belang. 
  6. De betrokkenen werken constructief samen.
  7. De werkwijze is systematisch en transparant.

Oplossingsgericht werken

De principes van oplossingsgericht werken zijn heel eenvoudig.
Als iets werkt, doe er dan meer van en vertel het verder.
Als iets niet werkt, stop er dan mee en doe iets anders.

Als leerondersteuner gaan we aan de slag met de noden en vragen van zowel leerlingen, leerkrachten als schoolteams. Hierbij focussen we op krachten en successen van de persoon of context voor ons. We stimuleren eigen krachten waardoor het zelfvertrouwen groeit.

Een probleem stelt zich geen 24 op 7. Wanneer lukt het wel, waar lukt het wel, bij wie lukt het wel? Wat maakt dat het dan lukt? Wat is er dan voorzien in de context? Wat doe ikzelf dan anders? Hoe zien anderen dat?
Met deze vragen gaan we aan de slag en hopen zo mensen in groei te zetten.

De verandering komt uit de persoon zelf. Mensen gaan met hun eigen ideeën en binnen hun eigen stijl aan de slag. Aanvankelijk gaan we samen op pad, geleidelijk aan laten we de leerkracht en leerling los, zodat ze alleen verder kunnen. Op deze manier gaan we duurzaam aan de slag. 

Golden circle

Why (waarom) is ons vertrekpunt
Weten waarom je iets doet zorgt voor een grote betrokkenheid, een betere doelgerichtheid en een beter resultaat. Weten wat de doelstelling is, wat de drijfveer of het geloof is, zorgt voor gemeenschappelijke taal. 

We stemmen samen af: Waarom bestaat ons leersteuncentrum, wat is ons gemeenschappelijk doel? Waarom doen we wat we doen? Wat doet het ertoe voor anderen?

How (hoe)
‘How’ staat voor het proces en de manier waarop je de ‘why’ realiseert, het gaat om de strategie. De manier waarop, denk hierbij aan visie, kaders, expertise, methodes….

Het is duidelijk voor iedereen welke acties we ondernemen en aan welke (sub)doelen we werken.

What (wat)
'What' staat voor het concrete niveau: de verschillende overlegstructuren, werkgroepen en platformen.

Golden circle: Why? How? What?